Presse: Kraftig vækst i omsætning

På trods af den fortsatte lave aktivitet i byggematerialebranchen samt afholdte ekstraordinære omkostninger kommer JPS Clemens A/S ud med et tilfredsstillende resultat baseret på kraftig vækst i omsætningen både på hjemmemarkedet og eksportmarkederne.

Den positive udvikling i omsætningen på i alt 43% kommer primært fra en organisk vækst på 27% medens den akkvisitive vækst bidrager med 16%. Indenfor byggematerialebranchen ses en betydelig organisk vækst indenfor hvidmalede lister samt en generel positiv udvikling særligt på det norske marked. Derudover bidrager Tropica Aquarium Plants A/S med kraftig vækst samt Dansk Administrations Center A/S også med en betydelig fremgang. Den akkvisitive vækst kommer primært fra overtagelsen af HDM's skandinaviske aktiviteter. I forlængelse heraf er der indgået strategiske aftale med de 2 store tyske koncerner HDM og Getalit, hvilket vil styrke produktudbuddet betydeligt i byggematerialebranchen.


Generelt er der en særdeles positiv udvikling i EBITDA fra DKK 13 mio. til 17 mio. Fremgangen skyldes dels omsætningsfremgangen samt en række effektivitetsforbedringer i produktion og logistik. I løbet af året er der afholdt en række omkostninger i forbindelse med opkøbene som er afholdt over driften.


I det kommende år er der generelt sat fokus på likviditet med henblik på reduktion af koncernens gæld. Efter regnskabsårets afslutning er der via låneomlægninger og nye aftaler sikret en generel reduktion af finansieringsomkostningerne. Koncernen forventer et stærkt cash flow i det kommende år.


JPS Clemens A/S beskæftiger ultimo året knap 200 medarbejdere og forventer for det kommende regnskabsår en årsomsætning på over 200 mio. kroner (213 mio. sidste år), samt et fortsat stigende EBITDA resultat.


Tallene kan sammenstilles således i  DKK (mio):

  2005/06  2006/07  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12 
Nettoomsætning    110 140 140 124 126 148 213
EBITDA   10 0 4 5 12 13 17


 
JPS Clemens A/S er et investeringsselskab som foretager langsigtede investeringer i veldrevne virksomheder inden for primært byggematerialer og akvaristik, hvor der gennem aktivt ejerskab kan skabes en øget vækst.
JPS Clemens A/S har ultimo regnskabsåret aktieposter i følgende virksomheder, hvor der igennem datterselskaber opnås majoritetskontrol:

Dansk Administrations Center A/S
Dansk Administrations A/S beskæftiger sig med ejendomsadministration af både JPS Clemens' hovedaktionærers egne ejendomme samt af eksterne lejemål. Selskabet har fortsat sin vækst i året med tilgang af både interne og eksterne kunder. Virksomheden har også fortsat fremgang i resultatet. Der forventes en stabil positiv udvikling i de kommende år.


Tropica Aquarium Plants A/S
Tropica Aquarium Plants A/S beskæftiger sig med udvikling, produktion og salg af akvarieplanter og relaterede produkter til hele verden. Der er opnået en særdeles positiv udvikling i resultatet baseret på en god organisk vækst samt løbende forbedringer af den interne effektivitet. Denne udvikling forventes at fortsætte.

Tropica


Hornbaek A/S
Hornbaek A/S beskæftiger sig med udvikling, produktion og salg af alle typer lister til byggemateriale branchen. Selskabets resultat er ikke tilfredsstillende, hvilket primært skyldes den hårde konkurrence indenfor byggematerialer. Der er i årets løb foretaget betydelige investeringer i maskiner og lagersystemer for at fremme effektiviteten. Der er ligeledes afholdt en række omkostninger til lancering af nye koncepter. Disse tiltag forventes at bidrage positivt til resultatudviklingen.

Hornbaek


Hornbaek Baltic
Hornbaek Baltic producerer primært forskellige hvidmalede listetyper til de skandinaviske markeder. Selskabet fik et pænt positivt resultat baseret på en god organisk vækst. Der er i indeværende år investeret i nye produktions- og lagerfaciliteter. Selskabet forventes at fortsætte den positive udvikling.

Hornbaek baltic

Hornbaek Scandiwood
Scandiwoods program af hylder og bordplader i faste mål afsættes til byggemarkeder og tømmerhandlere i primært Danmark. Selskabet har haft en god organisk vækst hos eksisterende kunder ligesom aftalen med den tyske HDM koncern har bidraget positivt til væksten. For det kommende år forventes en fortsat stigning i omsætningen.


Hornbaek Åsnes List
I Norge er integrationen af to selskaber afsluttet med et positiv resultat til følge. Selskabet tilbyder i dag en bred vifte af produkter indenfor lister og relaterede produkter. Der forventes en fortsat stor stigning i omsætning og resultat for det kommende år.
 

 

decor